ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön.

Efter årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning står Östersjötorsken inför en akut situation.

Idag finns enbart småväxta och magra individer kvar som inte längre fyller samma funktion i ekosystemet.

Idag finns bara ett fåtal platser i Östersjön med de syre- och salthalter som krävs för att torsken ska lyckas med sin reproduktion – förutsättningar som gör det svårt för ett överfiskat och försvagat bestånd att återhämta sig. Projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön ska testa om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet. Målet med projektet är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver (stadiet innan yngel) på några platser utmed ostkusten där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. På sikt är förhoppningen att förutsättningarna för torsken i Östersjön ska förbättras och att den naturliga rekryteringen av torsk återigen ska öka.

Demonstrationsprojektet ReCod genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Torsk från Östersjöns östra bestånd fångas in för att sedan reproducera sig genom naturlig lek. De första försöksutsättningarna av torsklarver planeras till 2022. Inom projektet är målet att årligen föda upp och sätta ut ca 1 – 1,5 miljoner torsklarver, utsättningar som sedan ska följas upp genom årliga provfisken i de utvalda försöksområdena.

ReCod genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Ørsted, Leader Gute, Region Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet som pågår mellan år 2020 – 2025.

Mer information om ReCod finns att läsa På BalticWaters hemsida.